قوانین طراحی دکمه در یوایکس ux

قوانین طراحی دکمه در یوایکس ux

طراحی دکمه دکمه ها عناصر ضروری برای طراحی تعاملی اند. آنها نقش مهمی در مکالمه ی بین کاربر و سیستم ایفا می کنند. در این مقاله، هفت اصلی که برای ساخت دکمه های موثر لازم است، گنجانده شده، امیدوارم برای تان مفید واقع شود.